Medicininių dokumentų kopijų išdavimo tvarka

Medicininių dokumentų kopijų išdavimo tvarka

 

 

1. Pacientas turi teisę gauti savo gydymo ligos istorijos, asmens sveikatos istorijos ar kitų medicinos dokumentų kopijas, išskyrus tuos atvejus, kai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei.

2. Pacientas, pateikęs prašymą Direktoriui, gali gauti savo medicinos dokumentų kopijas.

3. Jeigu pacientas tuo laiku dar gydosi, apie kopijos išdavimą sprendžia jo gydantis gydytojas ir organizuoja prašomų dokumentų kopijų atlikimą.

4. Jeigu pacientas prašo jo medicinos dokumentų nesigydydamas įstaigoje apie kopijos atlikimą sprendžia įstaigos vadovas.

5. Medicininių dokumentų kopijos turi būti atliekamos ir pateikiamos prašančiajam ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

6. Už medicinos dokumentų kopijų atlikimą pacientas ar jo atstovas privalo susimokėti kasoje pagal įstaigoje patvirtintus įkainius.

7. Apie medicininio dokumento kopijos išdavimą turi būti pažymėta paciento medicinos dokumentuose.

8. Atsiimdamas medicinos dokumentų kopijas, pacientas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar atstovaujamojo asmens raštišką įgaliojimą.